Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

На основание чл.68, ал.2, и чл.71, ал.5, т.3 и ал.6, т.1, и на основание чл.71, ал.1, т.4, ал.2, т.1, буква „а” и т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – община Хасково реши:
Останалото количество добита дървесина през 2013 година в размер 1 257 пространствени кубически метра от склад, находящ се в подотдели 99 – и, 237 – б и 105 – и, в землището на село Въгларово, община Хасково да бъде продадена на физически лица, с постоянен адрес в населени места на територията на Община Хасково, които не са търговци, за лична употреба, без право на продажба, и на училища, социални домове, детски заведения, културни институции на бюджетна издръжка, общински предприятия и дружества с общинско участие на Община Хасково, без право на препродажба, като продажбата се извърши по ценоразпис от склад, по цени:
- Дърва – 35 лв. за 1 пространствен куб. метър, без ДДС, без включен транспорт;
- Дърва – 45 лв. за 1 пространствен куб. метър, без ДДС, с включен транспорт.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО