Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
1. 626/1226 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.749.320 по КК на гр. Хасково (ж.р.“Каменец”), целият с площ от 1226,00 кв.м. се продават на Нора Банкова Мършова с ЕГН 6010318453, Кирил Методиев Мършов с ЕГН 8104208449 и Ана Методиева Анастасова с  ЕГН 8304098570 за сумата от 13 500,00 лв. без ДДС.
2. 45/687 ид.ч. от ПИ 77195.113.219 по КК на град Хасково (ж.р.“Кенана”), целият с площ от 687,00 кв.м. се продават на Теню Милев Петков с ЕГН 2812118501 за сумата от   1 600,00 лв. без ДДС.
3. 255/2457 ид.ч. от ПИ 77195.702.5 по КК на град Хасково (ж.р.“Кенана”), целият с площ от 2457,00 кв.м. се продават на Въчо Георгиев Парасков  с ЕГН 5710278523 за сумата от   15 300,00 лв. без ДДС.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО