Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

1. На основание чл.52, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Хасково закрива Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, считано от 01.12.2014 г. 
2. Трудовите правоотношения на служителите в общинското предприятие да бъдат уредени по реда на чл.123, ал.1, т.7 от КТ.
3. „Тролейбусен транспорт” ЕООД приема всички активи и пасиви на предприятието по баланса му към 01.12.2014 г.
4. „Тролейбусен транспорт” ЕООД приема цялата документация на предприятието.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО