Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за Обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва:
 §1 Чл.16, ал.1 придобива следната редакция: 
“В пешеходната зона се забранява движението на всички превозни средства, включително и на велосипеди.”
 §2 Чл.34, т.1 придобива следния вид:
1. С глоба в размер на 20 лв. се наказват нарушителите по чл.16, ал.1, ал.2 и чл.27, ал.6”.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО