Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет -  Хасково дава съгласие за разкриване на следните социални услуги в общността, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.05.2015 г.:
- ,,Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, с адрес, гр. Хасково, ул. "Единство“ №21:
- капацитет 14 потребители; 
- численост на персонала – съгласно утвърдена Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. 
- средствата за издръжка са по натурални и стойностни показатели за услугата ,,Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, като делегирана от държавата дейност.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати настоящото решение до Регионална дирекция ,,Социално подпомагане“ - гр.Хасково за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36в, ал. 1 от ППЗСП.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО