Общински съвет – Хасково

Протокол №38 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.09.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на улица с осови точки о.т.148 – о.т.474 – о.т.475 – о.т.476, кв.1062, кв.1063, жил.район „Кенана”, гр.Хасково.
Заличава се улица с осови точки о.т.148 – о.т.474 – о.т.475 – о.т.476, между кв.1062 и кв.1063, гр.Хасково. Проектират се задънена улица с осови точки о.т.448 – о.т.704 /нова/ и задънена улица с осови точки о.т.476 – о.т.705 /нова/.
Заличава се кв.1062, гр.Хасково.
Предвид това, че улица с осови точки о.т.448 – о.т.704 е с дължина над 100м се проектира уширение, осигуряващо обръщане на автомобилите.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви линии, надписи и щрихи и зелени линии и щрихи в проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО