Общински съвет – Хасково

Протокол №38 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.09.2014 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за периода до 30.08.2015 г. за прокарване на инженерна инфраструктура през полски пътища, публична собственост на Община Хасково и учредяване на сервитут, за нуждите на физически и юридически лица.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО