Общински съвет – Хасково

Протокол №38 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.09.2014 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за право на преминаване за прокарване на инженерна инфраструктура през общински имоти №68692.0.33 /полски път/ и №68692.119.19 /полски път/, землището на с.Стамболийски, община Хасково.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите, Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна на предназначението на част от общински имот №68692.300.22, землище на с.Стамболийски, община Хасково, за изграждане на ревизионни шахти за битова канализация – РШ2 и РШ3 във връзка с проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на обслужващата техническа инфраструктура за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България” – Канализация и Диспечерски център.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО