Общински съвет – Хасково

Протокол №38 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.09.2014 год.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54, ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
141/760 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.743.516 по КК на гр. Хасково (м.“Каменец”),  целият с площ от 760,00 кв.м.  се  продават  на Генко Колев Делчев с ЕГН 4701178540 и Олга Димитрова Делчева с ЕГН 4812318530, за сумата от 3 525,00 лв. без ДДС.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.35, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да закупи от собствениците, следния недвижим имот, а именно:
Недвижим имот - Фурна с канцеларии, целият от 270 кв.м., находящ се в парцел VІІ, кв.21, по плана на с.Александрово, Община Хасково, за сумата от 3 000 лв. 
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО