Общински съвет – Хасково

Протокол №38 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.09.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.15, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково: 
І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане за 2014 година с имоти, общинска собственост, земеделски земи – ниви за отдаване под наем, а при заявен интерес и за продажба, съгласно Приложение №1. 
ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи-общинска собственост. 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО