Общински съвет – Хасково

Протокол №38 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.09.2014 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да подпомогне финансово Хандбален клуб „Хасково”,  със средства в размер на 20 000 лв., които да бъдат за сметка на §97-00 „Резерв за непредвидени разходи” от бюджета на Община Хасково.
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО