Общински съвет – Хасково

Протокол №38 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.09.2014 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11 от Наредба №7 от 29.10.2000 г. на МОМН, Общински съвет – Хасково утвърждава функционирането на маломерни и слети паралелки от І до VІІІ клас за учебната 2014/2015 г. на територията на Община Хасково, съгласно Приложение №1.
2. Допълнителното финансиране на маломерни и слети паралелки да се определи на база броя на учениците от информационната система „Админ” на Министерството на образованието и науката, съгласно размера на единния разходен стандарт за един ученик, определен от Министерството на финансите, и методиката зададена в чл.11, ал.3 – 6 от Наредба №7 от 29.10.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските заведения и обслужващи звена.
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО