ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Обособяване и включване на нови паркоместа към “синя зона” за паркиране на МПС срещу почасово заплащане в зона Център и прилежащите към нея улици на град Хасково.
                  
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково е обособена “синя зона”, като в Приложение №2 са описани улиците и местата за паркиране. 
              
Общинската комисия по транспорт предлага с  Протокол от 16.03.2012г. да се обособят три броя нови паркинга за включване към “синя зона”. Паркингите се намират до магазин “Марса”, на ул. “Пирин” зад “Райфайзенбанк” и на ул. “Скопие”. В Докладна записка директорът на ОП “Паркинги и гаражи” предлага броя на парко местата да бъде:
 
-  За паркинга до магазин “Марса” – 60 паркоместа;
-  За паркинга на ул.”Пирин” /зад Райфайзен банк/ - 35 паркоместа;
-  На ул. “Скопие” – 15 паркоместа.
 
 
Във връзка с големия брой МПС, хаотично паркиращи в централна градска част, нуждата от обособяване на по-добър естетически вид в центъра на града и по повод гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, с нови улици и места за паркиране, както следва:
 
- Паркинг до магазин “Марса” – 60 бр. паркоместа;
- Паркинг на ул. “Пирин” зад Райфайзен банк – 35 бр. паркоместа;
- На ул. “Скопие” – 15 бр. паркоместа.
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
         /инж.Георги Иванов/