Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет - Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем по реда на глава VI от Наредба за общинската собственост за срок до 10 (десет) години, имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – водоем, язовирно езеро и изкуствен воден басейн, находящи се в землищата на населените места от община Хасково, съгласно Приложен списък, с начални тръжни цени, определени съгласно Решене №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

II. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за отдаване под наем по реда на глава VI от Наредба за общинската собственост, след провеждане на публични търгове с явно наддаване.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/