Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на публичен търг за срок от 10 години, следните имоти – публична общинска собственост:

І. Игрища, находящи се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково при първоначално обявен месечен наем в размер на 430,00 лв. без ДДС, както следва:

Футболно игрище с площ 1050 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с изкуствена тревна настилка. Баскетболно игрище с площ 770 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа/ - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки. Волейболно игрище с площ 580 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки. Игрище за тенис на корт с площ 600 кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град Хасково /ул. „Кюстенджа”/, - допълнително условие – изграждане и поддръжка на игрището с мултифункционална спортна настилка за игра с топка за открити спортни площадки. Сграда с идентификатор 77195.714.292.3 по КК на град Хасково с площ 83 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: съблекални.

ІІ. Терен, находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.706.400 по КК на град Хасково /ул. „Дунав”/ с площ 3444,00 кв.м. при първоначално обявен месечен наем в размер на 344,40 лв. без ДДС - допълнително условие – изграждане и поддръжка на многофункционално спортно игрище и помощни обслужващи съоръжения;

ІІІ. Терен, находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.8 по КК на град Хасково /ж.к. „Орфей”/ с площ 525,00 кв.м. при първоначално обявен месечен наем в размер на 52,50 лв. без ДДС - допълнително условие – изграждане и поддръжка на многофункционално спортно игрище и помощни обслужващи съоръжения;

ІV. Футболно игрище, находящо се в парк „Ямача” – фрагмент детски сектор и футболно игрище с площ 1792 кв.м. при първоначално обявен месечен наем в размер на 179.20 лв. лв. без ДДС - допълнително условие – изграждане и поддръжка на футболно игрище и помощни обслужващи съоръжения;

V. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни търгове с явно наддаване, сроковете за подаване на офертите, депозитите, таксите за участие, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост.

VІ. При участие в търга да бъде представена инвестиционна програма, представяща начина, по който ще бъдат изпълнени допълнителните условия, съобразена със следните клаузи:

Последващо одобряване на конструктивни елементи, както и на всички поставяеми елементи – пейки, кошчета, ограждения, малки архитектурни елементи, както и дендрологични проекти от съответните Дирекции при Община Хасково. Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра се извършват при условията и по реда на ЗУТ. Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ, се възлага на орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра Поддържането и текущия контрол на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от съответния наемател, който по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата. Наемателят носи отговорност за: правилното устройство на площадката в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на наредбата; монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра; полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им; поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра; извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра; предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата. Наемателят съставя план за контрол и поддържане на площадката за игра за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност. Изисквания за поддържане на осветителните тела и електрическите инсталации в площите: Да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация. Да отговаря за правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление. При извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление, да отговаря за спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г. Да отговаря за това дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.

При необходимост да изисква от собственика съдействие за осигуряване на достъп до уредба за улично осветление с цел обезопасяване.

Денонощна охрана на обектите;

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/