Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.6 от ЗОС и чл.22, ал.1 и чл.23, ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Хасково

І. Отдава под наем недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Масивен павилион застроен в озеленена площ, източно от ОУ „Любен Каравелов” гр. Хасково с площ 67,42 кв.м, в това число навес от 25,92 кв.м., на Сдружение „Обединен съюз на пенсионерите Хасково” при следните условия:

1. Срок на ползване - 5 (пет) години.

2. Определя месечен наем в размер на 67,50 лв. без ДДС.

3. Допълнителни условия:

3.1. Да поддържа за своя сметка озеленената площ от 2 200 кв.м.

3.2. Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

ІІ. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за наем.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/