Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет - Хасково допълва свое Решение № 38/25.01.2008г., както следва:

В Раздел ІІ се създава нова т.13

- за Сдружение „Обединен съюз на пенсионерите Хасково”- 1.00 лв./кв.м. без ДДС .

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/