Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет-Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем по реда на глава VI от Наредба за общинската собственост за срок до 10 (десет) години, следните имоти - публична общинска собственост:

1. Землище с. Войводово, яз. имот № 000237 с площ 5,365 дка; при първоначално обявен годишен наем – 130,00 лева без ДДС.

2. Землище с. Войводово, яз. имот № 000330 с площ 4,907 дка; при първоначално обявен годишен наем – 120,00 лева без ДДС.

3. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000138 с площ 15,952 дка; при първоначално обявен годишен наем – 390,00 лева без ДДС.

4. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000231 с площ 3,922 дка; при първоначално обявен годишен наем – 100,00 лева без ДДС.

5. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000064 с площ 3,290 дка; при първоначално обявен годишен наем – 80,00 лева без ДДС.

6. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000318 с площ 19,455 дка; при първоначално обявен годишен наем – 470,00 лева без ДДС.

7. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000277 с площ 3,236 дка; при първоначално обявен годишен наем – 80,00 лева без ДДС.

8. Землище с. Въгларово, яз. имот № 000011 с площ 17,783 дка; при първоначално обявен годишен наем – 430,00 лева без ДДС.

9. Землище Болярово, м. „Двам бунар”яз. имот № 000282 с площ 4,907 дка; при първоначално обявен годишен наем –120,00 лева без ДДС.

10. Землище с. Мандра , м. „При бента”яз. имот № 000143 с площ 7,991 дка; при първоначално обявен годишен наем –200,00 лева без ДДС.

11. Землище с. Узунджово, м. „Сърта”, яз. имот № 000638 с площ 1,887дка; при първоначално обявен годишен наем –50,00 лева без ДДС.

12. Землище с. Николово, яз. имот № 000014 с площ 12,854 дка; при първоначално обявен годишен наем –310,00 лева без ДДС.

13. Землище гр. Хасково, м. „Казан топра”, яз. имот № 001268 с площ 6,418 дка; при първоначално обявен годишен наем –160,00 лева без ДДС.

14. Землище гр. Хасково, м. „Герена”, яз. имот № 001157 с площ 22,964 дка; при първоначално обявен годишен наем –560,00 лева без ДДС.

15. Лекарски кабинет здравна служба с. Книжовник с площ 15,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 100,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.

16. Лекарски кабинет здравна служба с. Конуш с площ 31,50 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 190,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.

17. Лекарски кабинет здравна служба кв. Болярово с площ 33,60 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 410,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.

18. Лекарски кабинет здравна служба с. Широка поляна с площ 31,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 150,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.

19. Лекарски кабинет здравна служба с. Мандра с площ 26,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 130,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.

20. Лекарски кабинет здравна служба с. Орлово с площ 20,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 120,00 лева без ДДС; за здрава и хуманитарна дейност.

21. Долно Големанци – помещение в сграда кметство с площ 14,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 160,00 лв. без ДДС; за офис.

22. Помещение с площ 114,00 кв.м.(кафе-клуб Хасково ) в сграда Общинска администрация Хасково, ул. „Сан Стефано” и открит терен с площ 18,00 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 7 920,00 лв. без ДДС.

23. Помещение с площ 80,00 кв.м., част от приземен етаж на сграда Общинска администрация Хасково, пл. „Общински”№ 1.; при първоначално обявен годишен наем – 4 800,00 лв. без ДДС.

24. Помещение с площ 9,00 кв.м. на лицевата страна на сграда кметство с. Тракиец; при първоначално обявен годишен наем – 100,00 лв. без ДДС.

25. Помещение – бръснарница с площ 16,50 кв.м., находящо се на ул. „Пролетарска” ( под кв.клуб „Възраждане”); при първоначално обявен годишен наем – 500,00 лв. без ДДС.

26. Сграда ОП „Младежки център” – Офис № 106 с площ 13,50 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 972,00 лв. без ДДС.

27. Сграда ОП „Младежки център” – Офис № 108 с площ 13,50 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 972,00 лв. без ДДС.

28. Сграда ОП „Младежки център” – Офис № 122 с площ 13,50 кв.м.; при първоначално обявен годишен наем – 972,00 лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за отдаване под наем по реда на глава VI от Наредба за общинската собственост, след провеждане на публични търгове с явно наддаване.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/