Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя т.10 от свое Решение №38 от 25.01.2011 г., както следва:

10. Цени за земеделски земи:

Първа категория - 34.00 лв. на декар годишно
Втора категория - 32.00 лв. на декар годишно
Трета категория - 30.00 лв. на декар годишно
Четвърта категория - 30.00 лв. на декар годишно
Пета категория - 22.00 лв. на декар годишно
Шеста категория - 18.00 лв. на декар годишно
Седма категория - 16.00 лв. на декар годишно
Осма категория - 14.00 лв. на декар годишно
Девета категория - 14.00 лв. на декар годишно
Десета категория - 14.00 лв. на декар годишно
За ливади и пасища - 8.00 лв. на декар годишно

Цените са с ДДС и влизат в сила от 01.03.2012 г.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/