Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 5 /пет/ години по реда на глава VI от наредбата, имот – публична общинска собственост:

1. Помещение от 532 кв.м., предназначено за столово хранене, находящо се в Общежитие към ГПЧЕ „Проф.д-р Ас.Златаров” – гр.Хасково, на ул. „Видин” №1, гр.Хасково.

II. Упълномощава директора на ГПЧЕ “Проф.д-р Ас.Златаров”– гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот в т.І, по реда на глава VI от Наредбата за общинска собственост, съгласно определените месечни базисни наемни цени за отдаване на общински имоти под наем с Решение №38 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/