Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.1, чл.51, ал.1 и чл.70, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, Общински съвет – Хасково открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на:

 1. Сгради:

Местонахождение

Описание на сградата

Дан. оценка

Пазарна оценка

Първон. тръжна цена без ДДС

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.726.204.1 по КК на град Хасково, ул. «Република» № 1

Магазин с идентификатор 77195.726.204.1.1 със ЗП 237 кв.м. по КК на град Хасково, ведно с отстъпеното право на строеж

95011,10

119200,00

119200,00

2. Поземлен имот с идентификатор 77195.216.161 по КК на град Хасково (бивша сграда на ОСМА)

Административна сграда с идентификатор 77195.216.161.1 със ЗП 384 кв.м. и сграда –складова база с идентификатор 77195.216.161.2 със ЗП 298 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж

291323,40

298000,00

298000,00

3. Поземлен имот с идентификатор 77195.724.9 по КК на град Хасково (ул. „Свобода” № 5)

Друг вид обществена сграда с идентификатор 77195.724.9.1.9 попадаща в поземлен имот с идентификатор 77195.724.9 по КК на град Хасково със застроена площ 172 кв.м., на един етаж /ул. „Свобода” № 5/ , ведно с идеалните части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж

 

137600,00

137600,00

4. Поземлен имот с идентификатор 77195.287 по КК на град Хасково (ул. „Княз Борис І” № 56)

Едноетажна сграда с идентификатор 77195.287.3 по КК на град Хасково /ул. „Княз Борис І” № 56/ със ЗП от 55 кв.м., ведно с ОПС

12253,80

25000,00

25000,00

5. Бунгала в ПС «Цигов чарк»

 

17222,20

33000,00

33000,00

2. Поземлени имоти по Кадастралната карта на град Хасково:

Местонахождение

Площ

Дан. оценка

Пазарна оценка

Първон. тръжна цена без ДДС

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.722.65 по КК на град Хасково (бул. „България”)

2470,00 кв.м.

121277,00

1605500,00

1605500,00

2. Поземлен имот с идентификатор 77195.710.108 по КК на град Хасково (ул. „Ком”)

3140,00 кв.м.

95638,40

565200,00

565200,00

3. Поземлен имот с идентификатор 77195.730.438 по КК на град Хасково (местност «Изгрев»)

540,00 кв.м.

11394,00

3780,00

13500,00

4. Поземлен имот с идентификатор 77195.743.317 по КК на град Хасково (местност «Каменец»)

546,00 кв.м.

11520,60

8190,00

13650,00

5. Поземлен имот с идентификатор 77195.743.315 по КК на град Хасково (местност «Каменец»)

464,00 кв.м.

9790,40

6960,00

11600,00

6. Поземлен имот с идентификатор 77195.708.363 по КК на град Хасково (местност «Орфей»)

1054,00 кв.м.

22239,40

8440,00

23188,00

7. Поземлен имот с идентификатор 77195.708.389 по КК на град Хасково (местност «Орфей»)

645,00 кв.м.

13609,50

5160,00

14190,00

8. Поземлен имот с идентификатор 77195.708.500 по КК на град Хасково (местност «Орфей»)

844,00 кв.м.

16918,00

6760,00

18568,00

9. Поземлен имот с идентификатор 77195.716.260 по КК на град Хасково (ул. «Градинска» № 11)

222,00 кв.м.

8302,80

11100,00

11100,00

10. Поземлен имот с идентификатор 77195.716.261 по КК на град Хасково (ул. «Градинска» № 9)

275,00 кв.м.

10285,00

13750,00

13750,00

11. Поземлен имот с идентификатор 77195.716.262 по КК на град Хасково (ул. «Банска» № 50)

194,00 кв.м.

7255,60

9700,00

9700,00

12. Поземлен имот с идентификатор 77195.716.569 по КК на град Хасково (ул. «П. Берковски»)

5103,00 кв.м.

185216,60

204120,00

193914,00

13. Поземлен имот с идентификатор 77195.731.8 по КК на град Хасково (ул. «Правда»)

871,00 кв.м.

16287,70

15680,00

17420,00

14. Поземлен имот с идентификатор 77195.705.214 по КК на град Хасково (местност «Куба»)

500,00 кв.м.

11115,00

7500,00

12500,00

15. Поземлен имот с идентификатор 77195.705.212 по КК на град Хасково (местност «Куба»)

482,00 кв.м.

10714,90

7230,00

12050,00

16. Поземлен имот с идентификатор 77195.705.211 по КК на град Хасково (местност «Куба»)

497,00 кв.м.

11048,30

7460,00

12425,00

17. Поземлен имот с идентификатор 77195.132.7 по КК на град Хасково (местност «Дерекьой топра»)

787,00 кв.м.

137,06

480,00

480,00

18. Поземлен имот с идентификатор 77195.130.6 по КК на град Хасково (местност «Дерекьой топра»)

816,00 кв.м.

142,11

580,00

580,00

19. Поземлен имот с идентификатор 77195.132.8 по КК на град Хасково (местност «казан топра»)

3005,00 кв.м.

523,32

2105,00

2105,00

20. Поземлен имот с идентификатор 77195.731.255 по КК на гр. Хасково (Източна индустриална зона)

54 228 кв.м.

1129352,30

1130000,00

1130000,00

21. Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр. Хасково (местност «Каменец»)

685 кв.м.

10840,10

17125,00

17125,00

22. Поземлен имот с идентификатор 77195.719.354 по КК на гр. Хасково

249 кв.м.

7569,60

12450,00

12450,00

3. имоти в селата на община Хасково:

Местонахождение

Площ

Дан. оценка

Пазарна оценка

Първон. тръжна цена без ДДС

УПИ ІІ в кв. 18 по плана на с. Узунджово

1001 кв.м.

3830,00

6650,00

6650,00

УПИ ІІІ в кв. 18 по плана на с. Узунджово

964 кв.м.

3689,20

6410,00

6410,00

УПИ ІV в кв. 18 по плана на с. Узунджово

1055 кв.м.

4309,70

7016,00

7016,00

УПИ ІV в кв. 83 по плана на с. Узунджово

625 кв.м.

2687,50

5630,00

5630,00

УПИ V в кв. 83 по плана на с. УЗунджово

560 кв.м.

2408,00

5040,00

5040,00

УПИ VІІІ в кв. 1 по плана на с. Стамболийски

820 кв.м.

1594,10

12300,00

12300,00

УПИ ХІХ в кв. 1 по плана на с. Стамболийски

805 кв.м.

1719,50

12075,00

12075,00

УПИ ХХІІ в кв. 1 по плана на с. Стамболийски

640 кв.м.

1244,20

9600,00

9600,00

УПИ ХV в кв. 3-А по плана на с. Стамболийски

710 кв.м.

1380,20

10650,00

10650,00

УПИ ХІІІ в кв. 3-А по плана на с. Стамболийски

660 кв.м.

1425,60

9900,00

9900,00

УПИ ХІІ в кв. 3-А по плана на с. Стамболийски

690 кв.м.

1473,80

10350,00

10350,00

УПИ ХІV в кв. 3-А по плана на с. Стамболийски

710 кв.м.

1414,30

10650,00

10650,00

УПИ ХV в кв. 86 по плана на с. Малево

974 кв.м.

2080,50

9740,00

9740,00

УПИ ХVІ в кв. 86 по плана на с. Малево

1127 кв.м.

4846,10

11270,00

11270,00

УПИ ХІІ в кв. 8 по плана на с. Манастир

637 кв.м.

1528,80

9555,00

9555,00

УПИ ІІ в кв. 38 по плана с. Орлово

692 кв.м.

1735,50

9690,00

9690,00

УПИ ХХV в кв. 44 по плана на с. Гарваново

900 кв.м.

2052,00

4730,00

4730,00

УПИ ХV в кв. 67 по плана на с. Тракиец, ведно с построените в него сгради със ЗП от 85 кв.м. и 40 кв.м.

3530 кв.м.

9765,30

38800,00

38800,00

УПИ VІ в кв. 22 по плана на с. Любеново

283 кв.м.

645,20

2830,00

2830,00

УПИ VІІІ в кв. 22 по плана на с. Любеново

398 кв.м.

907,40

3980,00

3980,00

УПИ VІІІ в кв. 77 по плана на с. Николово

1415 кв.м.

3022,40

14150,00

14150,00

УПИ ІХ в кв. 77 по плана на с. Николово

1025 кв.м.

1845,00

10250,00

10250,00

УПИ Х в кв. 77 по плана на с. Николово

990 кв.м.

2067,10

9900,00

9900,00

УПИ ХІ в кв. 77 по плана на с. Николово

1170 кв.м.

2499,10

11700,00

11700,00

УПИ І в кв. 27 по плана на с. Николово

10 1113кв.м.

23057,60

64730,00

64730,00

УПИ І в кв. 17 по плана на с. Козлец

500 кв.м.

948,00

3000,00

3000,00

УПИ ІІ в кв. 17 по плана на с. Козлец

500 кв.м.

948,00

3000,00

3000,00

УПИ І в кв. 13-А по плана на с. Конуш

2300 кв.м.

5244,00

11500,00

11500,00

Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни търгове с явно наддаване, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обект – частна общинска собственост.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/