Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/