Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.69 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково определя отстъпка от 5 на сто на граждани и фирми, предплатили годишния размер на такса битови отпадъци до 30.04.2012 г.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/