Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с Проект: „Разширение на селищна В и К мрежа – гр.Хасково”.

2. Всички средства за финансиране на недопустимите разходи по проекта, да бъдат за сметка на формирания резервен фонд от собствени /местни/ приходи, включени в годишния бюджет на общината.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/