ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково

ОТНОСНО:  Изменение  и допълнение на чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на
                  местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, са определени цените на услуги, извършвани от Регионална библиотека “Христо Смирненски” – гр.Хасково, съгласно Решение №315 от 29.05.2009 г. на Общински съвет – Хасково.
С вх.№18-01-3 от 06.04.2012 г. е постъпила Докладна записка от директора на РБ „Хр.Смирненски” – гр.Хасково, с която се иска въвеждане на някои нови услуги и определяне съответно на цени на тези услуги, съгласно Приложението към Докладната записка.
Предложението за промяна на цените на част от библиотечните услуги е на основание Закона за закрила и развитие на културата (чл.4, ал.2, т.2), Закона за обществените библиотеки (чл.52, чл.61, т.3-9 и чл.62) и Решение №51, т.4 от 03.02.2012 г. на Общински съвет – Хасково, за правото да се извършват разходи, освен от средствата, определени от единните разходни стандарти и от собствени приходи от дейността (специализирани библиотечни услуги, такси, глоби, дарения и завещания и др.), като: Средствата, набрани по чл.61, се разходват за финансиране дейността на библиотеките, вкл. за внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на автоматизирана библиотечно-информационна мрежа, развитие на библиотечните колекции, дигитализация на културното наследство, научноизследователски проекти и програми, непрекъснато професионално образование на библиотечните специалисти.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:
§1 В чл.56 “Б”, ал.7 „Цени на услуги, извършвани от Регионална библиотека “Христо Смирненски” – гр.Хасково”:
1.Издаване на читателски карти:
- Семейна (2+1)    - 12.00 лв.
- Индивидуална (за възрастни читатели) -   7.00 лв.
- За ученици -   4.00 лв.
- За пенсионери до 70 год.възраст -   2.00 лв.
- За ученици до 7 клас    -   3.00 лв.
- Еднократна – за 1 ден /само за читалня/ -   0.50 лв.
Забележка: Изгубена от читателите читателска карта се заплаща -   0.50 лв.
2.Междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ):
- междубиблиотечно заемане в страната - 1.00 лв. + пощ.разходи
- международно междубиблиотечно заемане- 1.00 лв. + пощ.разходи
3. Музикален запис:
- до 30 минути    - 1.00 лв.
- над 30 минути    - 2.00 лв.
4. Писмени библиографски справки:
-за преглеждане на 1 год. от указател на бълг.език    -0.50 лв.
-за преглеждане на 1 год. от указател на чужди езици – 1.00 лв.
-за преглеждане на каталог и непериодичен библиографски указател - 1.50 лв.
5. Интернет достъп /за учебни цели/  - безплатен за не повече от 1 час на ден                                 
6. Използване на компютър за текстообработка:
- за читатели на библиотеката (безплатно) – само консумативи
- за еднократни потребители            - 0.50 лв./час+конс.
7. Запис на информация върху CD или DVD:
- с носител на клиента–проверка и форматиране- 0.50 лв.
8.Сканиране на документ А4, А3 – черно/бяло:
- на текст - 0.50 лв./стр.+конс.
- на илюстрация    - 0.70 лв./стр.+конс.
9.Разпечатване – формат А4
- на текст - 0.10 л./стр.
- библиографска справка за страница - 0.15 лв.
- на текст с илюстрация    - 0.30 лв.
- на илюстрация    - 0.50 лв.
Разпечатване – формат А3
- на текст - 0.20 лв./стр.
- на текст с илюстрация    - 0.30 лв.
- на илюстрация    - 0.50 лв.
10.Копиране на документи от Фонда на библиотеката
- формат А4 едностранно    - 0.05 лв.
- формат А4 двустранно    - 0.07 лв.
- формат А3 едностранно    - 0.10 лв.
- формат А3 двустранно    - 0.15 лв.

Читатели над 70 год.възраст, лица в неравностойно положение и лица с физически увреждания, ползват безплатни всички библиотечни услуги.


КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
    /инж.Георги Иванов/

 

 ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ НА ЧЛ.56 „Б”, АЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/7/ Цени на услуги, извършвани от Регионална библиотека “Христо Смирненски” – гр.Хасково:
1.Издаване на читателски карти:
- за една година - 5.00 лв.
- за ученици - 3.00 лв.
- за пенсионери до 70 год.възраст - 2.00 лв.
- за ученици до VІІ клас - 1.00 лв.
- временна – за 1 ден /само за читалня/    - 0.50 лв.
За изгубена от читателите читателска карта - 0.50 лв.
3.Междубиблиотечно заемане:
- междубиблиотечно заемане в страната    - 1.00 лв. + пощ.разходи
- международно междубиблиотечно заемане-1.00 лв. + пощ.разходи
4.Запис от грамофонна плоча и аудио касета:
- до 30 минути    - 1.00 лв.
- над 30 минути    - 2.00 лв.
5.Писмени библиографски справки:
-за преглеждане на 1 год. от указател на бълг.език       - 0.50 лв.
-за преглеждане на 1 год. от указател на чужди езици – 1.00 лв.
-за преглеждане на каталог и непериодичен библиографски указате - 1.50 лв.
6.Интернет достъп /за учебни цели/     - безплатно.                                       
7.Използване на компютър за текстообработка:
- за читатели на библиотеката - безплатно
- за еднократни потребители - 0.50 лв./час
8.Запис на информация върху CD или дискета:
- с носител на клиента–проверка и форматиране - 0.50 лв.
9.Сканиране на документ А4:
- на текст - 0.50 лв./стр.
- на илюстрация    - 0.70 лв./стр.

Забележка:
Читатели над 70 год.възраст, лица в неравностойно положение и лица с физически увреждания, ползват безплатни библиотечни услуги.
/доп. с Решение №315 от 29.05.2009 г./