Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2 “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.2-02/2011: “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с Проект: “Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинации в общините Хасково, Димитровград и Стамболово.”

2. Одобрява участието на Община Хасково в реализацията на проекта със средства в размер на 5% от стойността на проекта, която е 500 000 (петстотин хиляди) лева.

 

 Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/