Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва свое Решение №8 от 25.11.2011 г., както следва:

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи и кандидатства с Проект: „JOINT CROSS BORDER ACTIONS TO IMPROVE AND PROMOTE THE SOCIAL COHESION AMONG BULGARIA TURKEY COMMUNITIES” (Съвместни трансгранични инициативи за подобряване и насърчаване на социалната кохезия между Българските и Турските общини), „Ремонт на Спортна зала „Спартак” – гр.Хасково, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Приоритетна ос 1: Устойчиво социално-икономическо развитие, Мярка 1.3: Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество.

2. Сградата на Спортна зала „Спартак” – гр.Хасково да се предостави за целите на проекта за период от най-малко 5 години след края на проекта.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/