Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Проектно предложение №BG 161РО001-1.1.11-0029, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да финансира изпълнението на част „Паркоустройство”, съгласно разработените инвестиционни проекти на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХV кв.63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ ІІ, кв.798 по плана на гр.Хасково, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., на обща стойност 66 323 лв. с ДДС, със собствени средства.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/