Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково променя чл.6, ал.1 от Учредителен акт на “Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково, както следва:

„Чл.6, ал.1 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/, разпределен в 2 000 (две хиляди) дяла; по 10 (десет) лева всеки един дял”.

2. Общински съвет – Хасково приема и одобрява Учредителния акт на дружеството с направените промени.

3. Задължава управителя на “Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково да предприеме необходимите действия за обявяване и вписване на промяната в Учредителния акт на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и да изпълни Решение №581 от 25.06.2010 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/