Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, вр. чл. 63 ал. 3 от ЗЛЗ, чл. 1а, чл. 3 ал. 1, чл. 5 ал. 1, чл. 6 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения Общински съвет Хасково обявява конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения, както следва:

І. Обект на конкурса: Възлагане на управлението на “Център за кожно – венерически заболявания - Хасково” ЕООД.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина, да имат придобита специалност. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие – по образец. Автобиография. Медицинско свидетелство и медицинско удостоверение от психодиспансер. Свидетелство за съдимост. Документи удостоверяващи, че кандидата отговаря на изискванията по т. ІІ.1 и т. ІІ.2 от настоящото решение; Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 – годишен период.

ІІІ. На основание чл. 2 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения съответното лечебно заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок до 15.02.2012 година.

ІV. Документите за участие в конкурса могат да бъдат подавани до 17.00 часа на 24.02.2012 година в стая № 309, ет.ІІІ в сградата на Общинска администрация Хасково.

V. В петдневен срок, считано от датата на вземане на настоящото решение, назначената комисия да проведе заседание на което да определи темите предмет на събеседването. Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно темите предмет на събеседването от стая № 309, ет. ІІІ в сградата на Общинска администрация Хасково, до 10.02.2012 година.

VІ. На основание чл. 3 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения Общински съвет Хасково утвърждава проект на договор за възлагане на управлението.

VІІ. Конкурса ще се проведе, както следва:

на 28.02.2012 година от 9.00 часа в заседателната зала на Община Хасково на ІІІ етаж.

VІІІ. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:

Председател: д-р Георги Николов – общински съветник

Секретар: Недялка Станева – заместник кмет

Членове:

1. Стоянка Перчемлиева - директор на дирекция ЗСД

2. Петя Бостанджиева – директор на дирекция ПНОВК

3. Представител на РЗИ – Хасково

Настоящото решение да се публикува в един централен и един местен ежедневник.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/