Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и §54 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 г. Общински съвет – Хасково:

І. Предоставя на Регионален музей – гр.Хасково и Регионална библиотека - гр.Хасково правото на самостоятелни второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегирани бюджети, считано от 01.04.2012 г.

ІІ. Дава следните права на директорите на културните институти:

Самостоятелно да се разпорежда със средствата на института. Да извършват компенсирани промени на утвърдените с бюджетите им приходи и разходи, като уведомява за това Общинската администрация до 3 дни преди края на всяко тримесечие, за извършените през тримесечието компенсирани промени за срока до последното число на последния месец от тримесечието. Да определят числеността на персонала и индивидуалните възнаграждения на служителите, при спазване на нормите определени в съответните нормативни актове. Да извършват разходи освен от средствата определени по единните разходни стандарти и от: установеното в края на предходната година превишение на приходите над разходите на съответния институт; собствени приходи от дейността; средства предоставяни от общината; средства от програми и проекти, бенефициенти по които са общинските културни институции; средства за реализиране на творчески програми и проекти финансирани от Министерството на културата и от дарения.

ІІІ. Възлага на ръководителите на съответните институции да изготвят и представят за съгласуване от Кмета на общината и утвърждаване от министъра на културата на Правилници за устройство и дейността си.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/