Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.1 и чл.53, т.1 от ЗОС, чл.13 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1. Допълва предмета на дейност на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково, както следва: „Превоз на пътници и осъществяване принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство (тип„паяк”) до определени за целта паркинги”.

2. Изменя Учредителния акт на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково, като предметът на дейност на дружеството се допълва с: „Превоз на пътници и осъществяване принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство (тип„паяк”) до определени за целта паркинги”.

3. Възлага на управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково да предприеме необходимите действия по вписване промяната в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

4. Дава съгласие 4 бр. специализирани превозни средства (тип „паяк”): „Ивеко” Х 5466 АВ; „Мерцедес” Х 9924 АХ; „Ивеко Форд” Х1844 ВХ; „Ивеко Форд” Х 9995 ВХ, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на „Тролейбусен транспорт”ЕООД – гр.Хасково, като всички разходи по поддръжката и експлоатацията им да бъдат за сметка на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково. 

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/