Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.1 и чл.53, т.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково реши:

1. В т.1.5. от Решение №561 от 25.06.2010 г. на Общински съвет – Хасково, отпада текста:

„- Съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта паркинги.

- При освобождаването таксува водачите на репатрираните автомобили за разходите по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински съвет - Хасково.”

2. Променя т.3 от Решение №561 от 25.06.2010 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

3. Приема следната структура на предприятието:

Директор - 1 бр.
Гл.счетоводител - 1 бр.
Касиер-счетоводител - 1 бр.
Инкасатори “синя зона” - 23 бр.
Организатор „синя зона” - 1 бр.
Монтажист техн.средство - 1 бр.
Технически сътрудник - 1 бр.

3. В чл.6 от Правилника за дейността и устройството на ОП „Паркинги и гаражи” – гр.Хасково, отпада посочения текст:

 „ - Съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта паркинги.

 - При освобождаването таксува водачите на репатрираните автомобили за разходите по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински съвет - Хасково.

4. Чл.16 от Правилника за дейността и устройството на ОП „Паркинги и гаражи” – гр.Хасково, се изменя, както следва:

Числеността на личния състав е:

Директор - 1 бр.
Гл.счетоводител - 1 бр.
Касиер-счетоводител - 1 бр.
Инкасатори “синя зона” - 23 бр.
Организатор „синя зона” - 1 бр.
Монтажист техн.средство - 1 бр.
Технически сътрудник - 1 бр.

5. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за изпълнение на това решение.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/