Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.52 от ЗОС и чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, чл.6, ал.1 от Устройствен правилник за устройството и дейността на ОП „Общинско лесничейство” – гр.Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

І. Утвърждава нова численост на персонала на ОП “Общинско лесничейство” – гр.Хасково от 16 бр. на 18 бр.

ІІ. Утвърждава нова структура на ОП “Общинско лесничейство”, както следва:

1. Директор - 1 бр.
2. Заместник-директор - 1 бр.
3. Гл.счетоводител - 1 бр.
4. Касиер – домакин - 1 бр.
5. Лесничей - 1 бр.
6. Горски стражари - 11 бр.
7. Шофьор - 1 бр.
8. Работник – обслужване и поддръжка на локално парно - 1 бр.
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: - 18 бр.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/