Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.52 от ЗОС, чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, чл.10 от Правилник за устройството и дейността на ОП „Почивно дело” – гр.Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

І. Утвърждава нова численост на персонала на ОП “Почивно дело” – гр.Хасково от 15 бр. на 14 бр.

ІІ. Утвърждава нова структура на ОП “Почивно дело”, както следва:

1. Директор - 1 бр
2. Гл.счетоводител - 1 бр
3. Касиер-счетоводител - 1 бр
4. Управители на ПС „Смокини” и ПС „П.бърдо” - 2 бр
5. Управител на УЛ „П.бърдо” - 1 бр
6. Управител на зала „Дружба” - 1 бр
7. Работник поддръжка - 1 бр
8. Чистачки - 3 бр
9.Домакин на ПС „Смокини” и ПС „П.бърдо” - 2 бр
10.Озеленител в ПС „П.бърдо” - 1 бр
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: - 14 бр

ІІІ. Трудовите правоотношения със служителя да бъдат уредени по реда на чл.328, ал.1, т.2 от КТ.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/