Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

І. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасковоодобрява нова численост на Общинска администрация Хасково от 276 щатни бройки на 241 щатни бройки.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково одобрява нова структура на Общинска администрация Хасково:

Кмет на община Хасково

Заместник-кметове

Гл.архитект

Секретар

Вътрешен одит

Обща администрация – 3 /три/ дирекции:

Дирекция “Администрация”

Дирекция “Правно нормативно обслужване и вътрешен контрол”

Дирекция “Финансово-счетоводни дейности”

Специализирана администрация – 6 /шест/ дирекции:

Дирекция “Устройство на територията”

Дирекция “Строителство, инвестиционна политика и екология”

Дирекция “Селско стопанство, туризъм, транспорт, търговия и защита на потребителите и общинска собственост”

Дирекция “Общинска данъчна дирекция”

Дирекция “ Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности”

Дирекция “ГРАОН”

Кметове на кметства     Кметски наместници     Технически сътрудници

ІІІ. Трудовите правоотношения със служителите да бъдат уредени по реда на чл.328, ал.1, т.2 от КТ.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/