Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общински съвет – Хасково:

І. Закрива второстепен разпоредител с бюджетни кредити „Други дейности по образованието” с 9 щатни бройки на местна издръжка, считано от 01.04.2012 г.

ІІ. Закрива второстепен разпоредител с бюджетни кредити „Други дейности по културата” с 3 щатни бройки на местна издръжка, считано от 31.03.2012 г.

ІІІ. Закрива второстепен разпоредител с бюджетни кредити „Други дейности по здравеопазване” с 5 щатни бройки на местна издръжка,считано от 31.03.2012 г.

ІV. Закрива второстепен разпоредител с бюджетни кредити „ДДЛРГ „Надежда” на държавна издръжка считано от 31.03.2012 г.

V. Създава второстепен изпълнител „Други дейности по образование, култура и здравеопазване „ с 8 щатни бройки на местна издръжка,считано от 01.04.2012 г. и с обхват на дейност:

17 селски детски градини; заплащане труда на медицинските сестри в яслените групи към ОДЗ и във всички здравни кабинети в училищата; дейността на социален патронаж; оркестри ансамбли; културен календар; спортен календар; читалища; Здравен медиатор;

VІ. Създава второстепен разпоредител с кредити „Специализирани институции” на държавна издръжка и делегиран бюджет,считано от 01.04.2012 г.с обхват на дейност:

Дом за стари хора „Кенана” Дом за възрастни със сетивни увреждания и ДДЛРГ „Надежда”.

VІІ. Създава второстепен разпоредител с кредити „Социални услуги в общността” на държавна издръжка и делегиран бюджет,считано от 01.04.2012г. с обхват на дейност:

Дневен център за възрастни хора; Защитено жилище за младежи; Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания „Марина”.

VІІІ. Възлага на Кмета на община Хасково в изпълнение на РМС 265от 29.04.2012 г.да определи числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността в съответствие с длъжностите по утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика за предоставяне на социални услуги в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/