Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.1от ЗМСМА, чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,Общински съвет – Хасково променя състава на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково, както следва:

За председател на ПК по общинска собственост и стопанска политика, на мястото на Минко Велчев Ангелов, определя Евгени Господинов Колев; За член на ПК по ТСУ и транспорт,на мястото на Минко Велчев Ангелов, определя Евгени Господинов Колев.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/