Общински съвет - Хасково

Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 20.01.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да осигури собствен финансов принос в размер на 211 208,30лв. (двеста и единадесет хиляди двеста и осем лв. и 30ст.) за Проектно предложение BG161РО001-1.1.12-0008 “Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково”ЕООД – гр.Хасково”.

2. Лечебното заведение няма да бъде закрито за период не по-малък 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/