Общински съвет - Хасково

Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 20.01.2012 год.

1. На основание чл.43, ал.2, т.1, предл.второ от ЗОП, както и чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

Дава съгласие Кмета на Община Хасково да договори с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД изменение на сключения Договор за възлагане на обществена поръчка от 28.11.2006 г., изразяващо се в промяна на сроковете на договора, както следва:

Плащанията на вноската за месец януари (лихва и вноска по главницата съгласно действащия погасителен план) за всяка календарна година за периода на действия на договора да бъдат извършвани през месец март за съответната година, заедно с дължимата вноска (лихва и част от главницата съгласно действащия погасителен план) за месец март; Плащанията на вноската за месец февруари (лихва и вноска по главницата съгласно действащия погасителен план) за всяка календарна година за периода на действие на договора да бъдат извършвани през месец април за съответната година, заедно с дължимата вноска (лихва и част от главницата съгласно действащия погасителен план) за месец април.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да сключи анекс с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД към Договор за възлагане на обществена поръчка от 28.11.2006 г., в който да бъде отразено изменението на сроковете за плащане на дължимите суми.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/