Общински съвет - Хасково

Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 20.01.2012 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Общите условия във връзка с чл. 4, ал. 1 от Специалните условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С057/12.01.2009 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за проект с рег. № 58131-57-57 „Разширение на селищна ВиК мрежа - град Хасково” по Процедура „BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Проект: “Разширение на селищна В и К мрежа – гр.Хасково”.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/