Общински съвет - Хасково

Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково определя за представител на Община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВИК в Област Хасково – инж.Недялка Станева – заместник-кмет на Община Хасково.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/