Общински съвет - Хасково

Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково определя структурата на Общинска полиция – гр.Хасково – 11 бр., считано от 01.12.2011 г., както следва:

1 бр. – началник група, кат.В; 1 бр. полицейски инспектор, кат.Г; 2 бр. командири на отделение, кат.Д; 7 бр.полицаи – ст.полицаи, кат.Е.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/