Общински съвет - Хасково

Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково – Регионален исторически музей – Хасково да изпълни Проект: “Подобряване на главните човешки умения и способности на спортните и културни специалисти в граничните райони чрез развитието Системата за постоянно музейно образование /Lifelong Museum Learning system – LLML/ за оценяване на познанията за културното наследство”, финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2007 – 2013”, в сътрудничество със следните партньори:

Олимпийски музей – Солун /водещ партньор/; Община Хасково – Регионален исторически музей Хасково /партньор 2/; Департамент за физическо образование и спортни науки – Аристотел Университет – Солун /партньор 3 /; Югозападен университет “Неофит Рилски”, Факултет “Обществено здраве и спорт” /партньор 4/.

2. Община Хасково – Регионален исторически музей – Хасковода изпълни планираните и съгласувани с партньорите дейности по проекта в съответствие с Партньорското споразумение, както и разпоредбите на Договора за субсидиране, подписан между водещия партньор и управляващият орган на Оперативната програма за “Европейско териториално сътрудничество”.

3. Да подпише Партньорското споразумение, както и всички други необходими документи, изисквани от Управляващия орган на Програмата.

4. Да участва чрез назначаване на представители на всички редовни или извънредни заседания, които ще се проведат в рамките на цялостния проект, както и да улесни гладкото изпълнение на проекта.

5. Да предостави всякаква правна помощ и да улесни работата на останалите партньори за гладкото и непрекъснато изпълнение на проекта.

6. Да създава подходящи условия за добро и системно бъдещо сътрудничество с партньорите по проекта по въпроси от общ интерес.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/