Общински съвет - Хасково

Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства за „Изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат” за сградата на „Общинска администрация” пред Фонд за енергийна ефективност.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да възложи на лицензирана фирма да извърши предварително експертно обследване за енергийна ефективност /ЕЕ/, съгласно изискванията на:

Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, актуализирана към 10.11.2009 г. Наредба №РД -16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифицирани на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати. Наредба №РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

3. При доказан гарантиран резултат възлага на Кмета на Община Хасково да проведе конкурс за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Енерго-ефективни услуги с гарантиран резултат на общински обекти” (ЕСКО услуги).

4. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи договор (ЕСКО договор) с кандидата, спечелил конкурса за извършване на енерго-ефективни услуги, по смисъла на чл.чл.23, 48 и 49 от ЗЕЕ за сгради общинска собственост.

5. За периода на изплащане на инвестицията за енерго-ефективните услуги, общинските обекти включени в договора, ще получават целеви средства, планирани в бюджета на общината, съгласно изискванията на ЗМСМА и Закона за общинския бюджет.

6. Дава съгласие за съфинансиране от страна на общината в рамките до 25% от договора.

7. Предназначението на сградата „Общинска администрация” – гр.Хасково да не се променя за срока на изплащане на инвестицията.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/