Общински съвет - Хасково

Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.41, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на животните, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да участва в публично-частно партньорство със Сдружение „Моят свят” за изграждане и експлоатация на „Приют за бездомни кучета”.

2. Дава съгласие Община Хасково да предостави сграда, находяща се в ПИ №77195.435.9 по КК на гр.Хасково, м. „Идимирли”, за изграждане и експлоатация на „Приют за бездомни кучета”.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/