ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Иван Иванов– председател на Общински съвет - Хасково

ОТНОСНО: Отмяна на чл.16, ал.7 и ал.8 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и
                 елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково и отмяна на т.19 и  т.20 от чл.56 от
                 Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Със свои Решения №392 от 30.10.2009 г., №629 и №630 от 27.08.2010 г., Общински съвет – Хасково е изменил и допълнил Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково, както следва:
С Решение №392 от 30.10.2009 г. в чл.56 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, се създава нова т.19 с текст:
“19. За ползване на стълб за улично осветление за поставяне на кабели в съответствие с чл.286, ал.2 от Закона за електронните съобщения, се заплаща цена в размер на 2.00 лв. на месец без ДДС”.
С Решение №629 от 27.08.2010 г., се допълва Наредбата за реда и условията и за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково, като се добавят нови ал.7 и ал.8 към чл.16 с текст:
“(7) За монтирани /поставени/ съоръжения /линейни обекти/, като част от далекосъобщителните мрежи, върху стълбовете на уличното осветление, собственост на общината, се одобрява линейна схема на трасето на далекосъобщителната мрежа с отразени ел.стълбове. Схемата се изготвя от собствениците на монтираните линейни обекти и се одобрява по реда на чл.3, ал.1 от настоящата наредба. Разрешението за поставяне се издава със срок до месец декември 2012 г.”
“(8) Правилата на ал.7 се прилагат само в случаите на поставени вече съоръжения, декларирани от собствениците им в Община Хасково до 30.07.2010 г.”
С Решение №630 от 27.08.2010 г. се допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково с  нова т.20 с текст:
“20. За поставяне на съоръжения, като част от далекосъобщителните мрежи, върху стълбовете на уличното осветление, собственост на общината, се заплаща цена в размер на 2.00 лв. на месец без ДДС”.
Със сега действащите разпоредби на Закона за електронните съобщения, чл.286 и във връзка с настъпилите изменения в закона, ДВ, бр.105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., се добавят допълнителни изисквания към кабелните електронни съобщителни мрежи, с които ние следва да се съобразим и изпълняваме.
Ето защо, следва Общински съвет – Хасково да отмени посочените по-горе разпоредби в своите наредби, за да синхронизира нормативната си уредба със законовата такава.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя текстове от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:
§1 Ал.7 и ал.8 на чл.16 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково, приети с Решение №629 от 27.08.2010 г. на Общински съвет – Хасково.
§2 Т.19 и т.20 от чл.56 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, приети съответно с Решение №392 от 30.10.2009 г. и Решение №630 от 27.08.2010 г. на Общински съвет – Хасково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                            /Иван Иванов /