ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ОТНОСНО:

Изменение на сключения Договор за възлагане на обществена поръчка от 28.11.2006 г. с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, изразяващо се в промяна на сроковете на договора за плащане на дължимите вноски - изтегли
Проектно предложение BG161РО001-1.1.12-0008 “Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ”ЕООД – гр.Хасково” – изтегли
Допълнителни документи към докладната - изтегли