ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПГ "ГЕРБ"

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост

Уважаеми Колеги,

Политическите партии съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори и по други демократични начини. Тяхната дейност се осъществява въз основа на конституцията и законите на страната. В специалния закон за политическите партии изрично е уредено подпомагането на политическите партии от държавата и общините. Това подпомагане се извършва чрез субсидирането от държавния бюджет, а на територията на общините чрез осигуряване на помещения за развитие на дейност от парламентарно представените политически партии.
В нашата община предоставянето на помещения на парламентарно представените политически партии винаги е било свързано със значителни затруднения за тях по реализиране на това им право. Затова и намираме, че следва нормативната уредба в тази област да бъде променена, като Общински съвет- Хасково поеме отговорността по решаване предоставянето на помещения за политическа дейност. Предлагаме и наред с парламентарно представените партии и доколкото е в интерес на гражданите, право да ползват помещения за дейност да имат и регистрираните по ЗПП, политически партии, които нямат парламентарно представителство, но имат представителна група в Общински съвет – Хасково.
Затова и предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното решение:

Общински съвет – Хасково на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

В РАЗДЕЛ ІV
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
В чл. 25 се създава ал.1 в следната редакция:
„Чл. 25.ал.1. По този раздел се предоставят за ползване под наем помещения – общинска собственост, на общинските ръководства на политическите партии, които имат парламентарна група в Народното събрание и на политическите партии, които имат представителна група в Общински съвет – Хасково и отговарят на условията предвидени в Закона за политическите партии.
Създава се ал. 2 на чл. 25
„Чл.25, ал.2 Наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива“
Създава се нова ал.3 на чл.25
„ Чл.25, ал.3 Предоставените помещения на политически партии не могат да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията.“
Създава се нова ал.4 на чл. 25
„Чл.25, ал.4 Наемните правоотношения се прекратяват само поради неплащане на наемната цена за повече от три месеца или поради системното й неплащане в срок /повече от три пъти закъснение в заплащането/ или при нарушение на ал.3.“
Чл. 26 остава непроменен
Чл. 27 добива следната редакция:
„Чл.27 ал.1 Исканията за предоставяне на помещения по чл. 25 и чл. 26 се отправят до Общински съвет – Хасково с писмена молба.
Чл. 27 ал. 2 остава непроменена
Чл.27 ал.3 добива следната редакция:

„Чл.27 ал.3 Председателят на Общински съвет – Хасково уведомява незабавно за постъпилото искане Дирекция „Общинска собственост“ на Община Хасково и Постоянните комисии по законност и обществен ред и по общинска собственост към Общинския съвет. В срок от 14 дни директора на Дирекция „Общинска собственост“ предоставя на Председателя списък на свободните имоти общинска собственост. 

Създава се ал. 4 на чл. 27
„Чл. 27 ал.4 На съвместно заседание, постоянните комиси по законност и обществен ред и по общинска собственост разглеждат искането и се произнасят по законосъобразността му и възможността да се предложи конкретно помещение за ползване на партията.
Създава се ал.5 на чл. 27
„Чл. 27 ал.5 Решението на двете комисии по ал.4 се изпраща в едноседмичен срок на общинското ръководство на политическата партия подала искането. Общинското ръководство в срок от една седмица депозира писмена декларация за съгласието си да ползва предложеното му помещение. При отказ, ново искане може да се подаде след 1 година.
Чл. 28 ал. 1 добива следната редакция:
„Чл.28.ал.1. Въз основа на решението на двете комиси по ал.4 и писмената декларация за съгласие от политическата партия, Общински съвет – Хасково приема решение за настаняване на политическата партия в предложеното и помещение и задължава кмета да сключи договор при условията на настоящата наредба и ЗПП.
Чл. 28, ал.2 добива следната редакция:
„Чл. 28. ал.2 В 14 дневен срок след влизане в сила на решението на Общински съвет – Хасково кмета на общината или оправомощено от него лице сключва договор за наем с представляващия политическата партия в община Хасково.
Чл.28, ал.3 добива следната редакция:
„Чл.28, ал.3 Срокът по този договор за парламентарно представените политически партии е до провеждането на нови избори, с които започва нов мандат на Народното събрание, а за представените в Общинския съвет до избирането на нов Общински съвет.


За ПГ „ГЕРБ”
Ирена Узунова