Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.


На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

Председател: Исмаил Себахтин  Исмаил (ДПС)

Секретар: Румен Людмилов Стоянов (ГЕРБ)

Членове: Даниел Руменов Гаргов (ГЕРБ)

Димитър Георгиев Траянов (ГЕРБ)

Димитър Тодоров Шалапатов (ГЕРБ)

Иво Тодев Конгалов (Българе)

Росен Пеянков Пеянков (Сряда 7)

Антони Стефанов Пашов (Реформаторски блок)

Щерьо Костов Янев (ГЕРБ)

 

2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател: Щерьо Костов Янев (ГЕРБ)

Секретар: Даниел Руменов Гаргов (ГЕРБ)

Членове: Ели Димова Костова (Коалиция за Хасково)

Хакиф Ибрям Хабил (ДПС)

Марин Стоянов Пантов (Народен съюз, ВМРО-БНД, БДЦ)

Димитър Тодоров Шалапатов (ГЕРБ)

Петър Евгениев Николов (Коалиция за Хасково)

 

3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател: Даниел Руменов Гаргов (ГЕРБ)

Секретар: Митко Костадинов Полихронов (ГЕРБ)

Членове: Антон Делчев Иванов (ГЕРБ)

Исмаил Себахтин Исмаил (ДПС)

Росен Пеянков Пеянков (Сряда 7)

Александър Андреев Калемджиев  (Народен съюз, ВМРО-БНД,БДЦ)

Деян Янков Янев (Реформаторски блок)

 

4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател: Антон Делчев Иванов (ГЕРБ)

Секретар: Красен Петков Ангелов (Реформаторски блок)

Членове: Митко Костадинов Полихронов (ГЕРБ)

Сунай Мустафов Алиев (ДПС)

Златка Михайлова Караджова (ГЕРБ)

Петър Евгениев Николов (Коалиция за Хасково)

Динко Петров Тенев (ГЕРБ)

 

5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател: Динко Петров Тенев (ГЕРБ)

Секретар: Хакиф Ибрям Хабил (ДПС)

Членове: Румен Людмилов Стоянов (ГЕРБ)

Тодор Добрев Тодоров (ГЕРБ)

Марин Стоянов Пантов 

(Народен съюз, ВМРО-БНД, БДЦ)

Иван Димитров Станчев (БСП)

Антони Стефанов Пашов (Реформаторски блок)

 

6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател: Златка Михайлова Караджова (ГЕРБ)

Секретар: Йозджан Расим Мехмед (ДПС)

Членове: Лилия Димитрова Консулова (ГЕРБ)

Валя Стоилова Иванова (ГЕРБ)

Николина Кирилова Кирева (БСП)

Иво Тодев Конгалов (Българе)

Марин Стоянов Пантов 

(Народен съюз, ВМРО-БНД, БДЦ)

 

7. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 5 членове:

Председател: Деян Янков Янев (Реформаторски блок)

Секретар: Йозджан Расим Мехмед (ДПС)

Членове: Валя Стоилова Иванова (ГЕРБ)

Атанас Емилов Асенов (ГЕРБ)

Ели Димова Костова (Коалиция за Хасково)

 

8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател: Александър Андреев Калемджиев  (Народен съюз, ВМРО-БНД, БДЦ)

Секретар: Митко Петров Петров (ГЕРБ)

Членове: Сунай Мустафов Алиев (ДПС)

Димитър Георгиев Траянов (ГЕРБ)

Петю Стоилов Кирев (Коалиция за Хасково)

Красен Петков Ангелов (Реформаторски блок)

Иво Тодев Конгалов (Българе)

 

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 5 членове:

Председател: Росен Пеянков Пеянков (Сряда 7)

Секретар: Валя Стоилова Иванова (ГЕРБ)

Членове: Румен Людмилов Стоянов (ГЕРБ)

Сунай Мустафов Алиев (ДПС)

Николина Кирилова Кирева (БСП)

 

10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател: Димитър Тодоров Шалапатов (ГЕРБ)

Секретар: Хакиф Ибрям Хабил (ДПС)

Членове: Митко Петров Петров (ГЕРБ)

Динко Петров Тенев (ГЕРБ)

Петю Стоилов Кирев (Коалиция за Хасково)

Иван Димитров Станчев (БСП)

Златка Михайлова Караджова (ГЕРБ)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/